Monday, September 24, 2012

Sukatan Pelajaran CTU553

Kandungan Kursus

01. Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik
02. Pluraliti Masyarakat Alam Melayu Dalam Sejarah
03. Perlembagaan Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
04. Pembangunan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
05. Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
06. Hubungan Etnik Ke Arah Masyarakat Berintegrasi
07. Cabaran Hubungan Etnik Di Malaysia
08. Islam Dan Hubungan Etnik

1 Konsep-Konsep Asas Hubungan Etnik

1.1 Konsep etnik, budaya dan masyarakat.
1.2 Konsep perpaduan dan integrasi.
1.3 Kepelbagaian etnik di Malaysia.
1.4 Pluraliti menurut perspektif Islam.

2 Pluraliti Masyarakat Alam Melayu Dalam Sejarah
2.1 Sejarah masyarakat plural dan pluraliti di Malaysia.
2.2 Kesultanan Melayu Melaka sebagai kemuncak pluraliti Alam Melayu.
2.3 Penjajahan dan pembentukan masyarakat pluralistik.
2.4 Masyarakat pluralistik selepas merdeka.

3 Perlembagaan Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
3.1 Konsep dan proses penggubalan perlembagaan Malaysia.
3.2 Perlembagaan Malaysia sebagai suatu'kontrak sosial'.
3.3 Rasional unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia.
3.4 Perlembagaan Islam dan hubungan etnik.

4 Pembangunan Politik Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
4.1 Konsep pembangunan politik dan pembinaan negara bangsa.
4.2 Latarbelakang politik Malaysia sebelum dan selepas merdeka.
4.3 Persepakatan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

05. Pembangunan Ekonomi Dalam Konteks Hubungan Etnik Di Malaysia
5.1 Konsep modenisasi dalam pembangunan ekonomi.
5.2 Pembangunan ekonomi di Malaysia sebelum dan selepas merdeka.
5.3 Penglibatan dan penyertaan pelbagai etnik dalam pembangunan ekonomi di Malaysia.
5.4 Pendekatan Islam dalam pembangunan ekonomi.

06. Hubungan Etnik Ke Arah Masyarakat Berintegrasi
6.1 Pelan tindakan dan strategi ke arah masyarakat berintegrasi.
6.1.1 Dasar-dasar Kerajaan.
6.1.2 Peranan Masyarakat.
6.1.3 Peranan NGO.

07. Cabaran Hubungan Etnik Di Malaysia
7.1 Senario hubungan etnik di Malaysia.
7.2 Cabaran hubungan inter-intra etnik di Malaysia.
7.3 Faktor penentu kejayaan pembinaan masyarakat Malaysia.

08. Islam Dan Hubungan Etnik
8.1 Islam dan keharmonian hubungan etnik.
8.2 Asas hubungan etnik menurut perspektif Islam.
8.3 Prinsip Islam dan nilai-nilai kemanusiaan.
8.4 Aplikasi Islam dalam hubungan etnik.

Rujukan Utama
1. Shamsul Amri Baharuddin (ed.) 2007. Modut Hubungan Etnik. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.
2. Wan Mohd Nor Wan Daud. 2001. Pembangunan di Malaysia. Kuala Lumpur. I STAG
3. Mohamad Suffian Hashim, 1987, Mengena! Perlembagaan Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka
4. Abdul Aziz Bari. 2000. Perlembagaan Malaysia: Asas-Asas Dan Masaiah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
5. Jomo, S. 1998. Pembangunan Ekonomi Dan Ke!as Sosial DI Semenanjung Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
6. Syed Mohamad Naquib AI-Alttas.1971. Islam dan Sejarah Kebudayaan Me/ayu. Bangi: UKM